Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07,94/13) i čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ – Poličnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić na 86. sjednici održanoj 26. 03. 2018. godine donosi;

ODLUKU

O raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Dječjeg vrtića „Zvončić“ – Poličnik

Čl 1.

Uvjeti natječaja:

 • za ravnatelja može biti imenovana osoba:
 1. koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13)  i
 1. koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

  Ravnatelj/ica će se imenovati na vrijeme od 4 godine. 

Čl 2.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97 i 4/98) – preslik
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.)- ne starije od 6 mjeseci
 • potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) – ne starije od 6 mjeseci
  • diploma-preslik
 • kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) – preslik

Čl 3.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu:

Dječji vrtić „Zvončić“

Ul .Petra Krešimira IV, 2

23241 Poličnik

„Natječaj za ravnatelja“ 

Nepotpune i nepravodobno pristigle zamolbe neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Čl 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u javnim glasilima, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama vrtića.

Detaljnije pogledajte na: burzarada.hzz.hr