Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik, na svojoj 6. sjednici održanoj 13. listopada 2023. godine donosi:

O d l u k u

O raspisivanju natječaja

Za popunu radnog mjesta na određeno puno radno vrijeme:

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA:

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do isteka pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci
 • Za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Zvončić, Poličnik
 • probni rad 90 dana

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Razina obrazovanja: Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 • Preddiplomski sveučilišni studij,
 • Preddiplomski stručni studij,
 • Studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
 • Diplomski sveučilišni studij,
 • Specijalistički diplomski stručni studij

Kandidati prilažu u preslici:

 • Zamolba za obavljanje pripravničkog staža (vlastoručno potpisana)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje od nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.) – ne starije od mjesec dana
 • Uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.) – ne starije od mjesec dana
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
 • liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od mjesec dana)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a ne starije od mjesec dana)
 • potvrdu prethodnog poslodavca ukoliko kandidat dolazi iz drugog vrtića o razlogu prestanka ugovora o radu

Osim Zamolbe, natječajna dokumentacija može biti u preslici, a po pozivu na uvid će se predočiti iste u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) te čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće dječjeg vrtića Zvončić zadržava pravo poništavanje i ponovnog objavljivanja natječaja. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18).

Natječaj se objavljuje od 16. 10. do 23. 10. 2023. godine na službenim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvončić i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je poslati na adresu:

Dječji vrtić Zvončić,

Ulica Petra Krešimira IV. 2.,

23241 Poličnik,

s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu-ne otvarati“.

Klasa: 112-01/23-01-4

Urbroj: 2198-6-5-4-23-1

Poličnik, 13. listopada 2023. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončić”