Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“-Poličnik na donosi

Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA  za odgojitelja pripravnika

jedan (1 ) IZVRŠITELJ /ICA – rad na određeno vrijeme

Uvjeti: Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat/kinja mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  1. životopis,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  4. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima   evidentiranim u bazi  podataka  HZMO) – ne starije od dana objave natječaja
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) – ne starije od 6 mjeseci
  6. liječničko uvjerenje

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati/kinje koji se mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku,

Kandidati/kinje koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Natječaj je otvoren od 04.01. 2021 god do 14.01.2021.

Prijave na natječaj  s popratnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić „Zvončić“, Ul.Petra Krešimira IV 2,23241 Poličnik, uz naznaku: „Za natječaj“

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.