Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić na 1. sjednici 2018 održanoj 15.01.2018 god  donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme

 1. Raspisuje se natječaj za izbor odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću  Zvončić Poličnik

– 1  izvršitelj/ica  na određeno  puno radno  vrijeme

UVJETI:  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju

– da ima najmanje 1 godinu  radnog iskustva u struci za koju se obrazovala/o

 1. Uz pisanu vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati trebaju priložiti:
 •  životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu)
 • liječničko uvjerenje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),
 • Potvrdu prethodnog poslodavca o razlozima prestanka Ugovora o radu
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima navedenim pod  točkom I. u ovom natječaju.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici.

III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

 1. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić „Zvončić; Ul.Petra Krešimira IV 2,23241 Poličnik  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja – određeno vrijeme„.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 22.01.2018. do 31.01.2018. godine

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Detaljnije pogledajte na: burzarada.hzz.hr