Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik na 7.sjednici održanoj 03.12.2021 donosi Odluku o raspisivanju

                           NATJEČAJ ZA SPREMAČICU/servirku

                                           na određeno puno radno  vrijeme

  • dva (2) izvršitelja/ice

UVJETI ZA RADNA  MJESTA:

– završena osnovna škola (NKV)

-probni rad od 30 dana

Kandidat  za  navedeno  –treba dostaviti sljedeću dokumentaciju u periodu od

od 06.12.2021. do 15.12.2021.

Zahtjev-vlastoručno potpisan

  1. životopis
  2. presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi ili dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. uvjerenja od suda da se protiv istog/e u Republici Hrvatskoj ne vodi

-kazneni postupak, (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja,) sukladno čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju

– potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25.st 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 , 94/13, 98/17.) – ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja,)

– potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

– liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i elektronski zapis o radnopravnom statusu (podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje).

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN.121/17, 98/19,84/21), čl.48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida                                                                                       (NN 33/92,57/92,77/92,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01, 103/03 i  148/13, 98/19) , članka  48.Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) i čl. 9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 ,152/14, 39/18,32/20) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima  nalaze se na internetskoj stranici ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 Natječaj je otvoren od 06.12.2021. do 15.12.2021.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“

Ul.Petra Krešimira IV 2

23241 Poličnik ( za natječaj- spremačica/ servirka)

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:112-01/21-02/01                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

URBROJ:2198-06-05-21-3                                               Marko Ćustić

Poličnik, 03.12.2021 god                                                        _______________________