Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić, a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik, donesene dana 7. lipnja 2023. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

ZA SPREMAČICU/SERVIRKU

Za popunu radnog mjesta na određeno puno radno vrijeme:

  • jedan (1) izvršitelja/ica

UVJETI ZA RADNA  MJESTA:

– završena osnovna škola (NKV)

– završena srednja škola (SSS)

Kandidat  za  navedeno  – treba dostaviti:

  1. zamolba (vlastoručno potpisana)
  2. životopis
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. Uvjerenje od nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.) – ne starije od mjesec dana
  5. Uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.) – ne starije od mjesec dana
  6. potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
  7. liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od mjesec dana)

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) te čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće dječjeg vrtića Zvončić zadržava pravo poništavanje i ponovnog objavljivanja natječaja. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18).

Natječaj se objavljuje od 02. 08. – 11. 08. 2023. godine na službenim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvončić i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je poslati na adresu:

Dječji vrtić Zvončić,

Ulica Petra Krešimira IV. 2.,

23241 Poličnik,

s naznakom „Natječaj za spremačicu/servirku-ne otvarati“.

Klasa: 112-01/23-01-3

Urbroj: 2198-6-5-4-23-1

Poličnik, 7. lipnja 2023. godine

Upravno vijeće vrtića