KLASA: 034-02/22-01/01
URBROJ: 2198-06-05-22-1
Poličnik, 25. travnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“, te uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća (KLASA: 601-02/21-02/3, URBROJ: 2198/06-01-21-2), Dječji vrtić „Zvončić“ Poličnik objavljuje;

OBAVIJEST O UPISU DJECE

U DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“ POLIČNIK  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić „Zvončić“ zaprimat će se od

 1. svibnja (ponedjeljak) 2022. do 13. svibnja (petak) 2022. godine.

Roditelji/skrbnici kompletnu dokumentaciju za upis mogu predati putem:

 • E-mail adrese: upisi.vrtic2021@gmail.com
 • Poštom na adresu: Dječji vrtić „Zvončić“,  Ulica Petra Krešimira IV. 2,  23241 Poličnik
 • Osobno u zgradu matičnog objekta u Poličniku na naznačenoj adresi, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 12:00 sati

Obrazac Zahtjeva za upis kao i Privolu o korištenju osobnih podataka možete preuzeti na službenim stranicama dječjeg vrtića (www.dv-zvoncic.hr). Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti i svu ostalu upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu. Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece.

Roditelji /skrbnici koji su predali dokumentaciju u prethodnom upisnom roku i nalaze se na listi čekanja, nisu obavezni predavati svu novu upisnu dokumentaciju, no u obvezi su dostaviti (ukoliko nisu dostavili u prethodnom upisnom roku) dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu sukladno čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zvončić“ Poličnik i to:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja- elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Dječji vrtić zadržava pravo provjere točnosti podataka i pravo rasporeda i formiranja odgojnih skupina po objektima. Komisija za upis djece objavit će rezultate u roku od mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva.

Poličnik, 25. travnja 2022. godine

Ravnateljica

Marijana Barić