Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka  37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“-Poličnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“,na 3.sjednici održanoj 29.03.2022 god donosi

Odluku o raspisivanju

 

 J A V N OG   N A T J E Č A JA

za  imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića „Zvončić“ Poličnik

 

Za ravnatelja (m/ž) može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece (m/ž) ili stručnog suradnika (m/ž) u dječjem vrtiću, te ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju :

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja (preslika diplome)
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice )
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati (preslika)
  • dokaz o radnom iskustvu:
  1. a) elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja (izvornik)
  2. b) potvrda predškolske ustanove (izvornik) odnosno preslika ugovora o radu o vrsti i trajanju poslova

–   dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

  1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  3. c) izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisana).

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati (m/ž) koji se pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelj (m/ž) imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8)  dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od  od 01.04.2022. do 12.04.2022 god.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Zvončić“,Ul.Petra Krešimira IV 2, 23241 Poličnik i s naznakom: „Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvarati“.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidati (m/ž) daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj 42/18).

 

KLASA:112-01/22-02/01                                                                                   Upravno vijeće Dječjeg vrtića

URBROJ:2198-06-06-22-2

Poličnik, 29.03.2022 god