Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik na 1. sjednici održanoj 03.01.2022 donosi Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ICA –  pet ( 5) izvršitelja/ice na  određeno puno  radno vrijeme

UVJETI:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje predškolske djece, odnosno studij za odgojitelje kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19)
 • Položen stručni ispit

Kandidati prilažu u preslici:

 • zamolba (vlastoručno potpisana )
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni

postupak (čl.25. st.2.),

 1. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi

prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • potvrdu prethodnog poslodavca ukoliko kandidat dolazi iz drugog vrtića o razlogu prestanka ugovora o radu
 • liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda iz elektroničke baze podataka HZMO o radnom iskustvu

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te ostvaruju pravo prvenstva samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječaj je otvoren od 08.02.2022 do 17.02.2022 god. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštanskim putem na adresu:  Dječji vrtić Zvončić,Ul. Petra Krešimira IV 2, 23241 Poličnik , s naznakom „za natječaj“.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Natječaj se objavljuje na web stranici vrtića i službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

KLASA:112-01/22-02/01                                                 Upravno vijeće Dječjeg vrtića

URBROJ:2198-06-06-22-1

Poličnik, 03.01.2022 god