Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik na 6. sjednici održanoj 02. kolovoza 2022. donosi Odluku o raspisivanju

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU/SERVIRKU

na određeno puno radno  vrijeme

dva (2) izvršitelja/ice

UVJETI ZA RADNA  MJESTA:

– završena osnovna škola (NKV)

– završena srednja škola (SSS)

Kandidat  za  navedeno  – treba dostaviti: 

  1. Zamolba -vlastoručno potpisana
  2. Životopis
  3. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi ili dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
  4. Presliku dokaza o državljanstvu
  5. Uvjerenja od suda da se protiv istog/e u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja,) sukladno čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju
  6. Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25.st 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 , 94/13, 98/17.) – ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja,)
  7. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  8. Liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i elektronski zapis o radnopravnom statusu (podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje).

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN.121/17, 98/19,84/21), čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida (NN 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i  148/13, 98/19) , članka  48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) i čl. 9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 ,152/14, 39/18,32/20) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima  nalaze se na internetskoj stranici ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 Natječaj je otvoren od 8. kolovoza i  traje  do 18. kolovoza 2022. godine.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“

Ul.Petra Krešimira IV 2

23241 Poličnik (za natječaj- spremačica/ servirka)

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/22-02/01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

URBROJ: 2198-06-06-22-2                                               Marta Harrich

Poličnik, 02. kolovoza 2022. god