Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Poličnik na 6. sjednici održanoj 2. kolovoza 2022. godine donosi Odluku o raspisivanju

Natječaja  za obavljanje poslova radnog mjesta

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

 • 1 izvršitelja/ica u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto medicinske sestre su:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom  sveučilišni prvostupnik sestrinstva ili stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva,
 • sveučilišni diplomski stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom diplomirana medicinska sestra/diplomirani medicinski tehničar, odnosno odgovarajući studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03 i 98/19 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika):

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Potvrda / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
 • Dokaz o državljanstvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju  poštom  na adresu:

Dječji vrtić „Zvončić“

Ul. Petra Krešimira IV. 2,

23241 Poličnik – uz obaveznu naznaku:

„Za natječaj – MEDICNSKA SESTRA“

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

Natječaj se  objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Zvončić“ dana 8. kolovoza i  traje  do 18. kolovoza 2022. godine.

  O rezultatima izbora kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku .

KLASA: 112-01/22-02/01                                                                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića

URBROJ: 2198-06-06-22-1                                          

Poličnik, 02. kolovoza 2022. godine